Smart RODO

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania ochroną danych osobowych według RODO i znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych

Co zyskujesz?

Wyposażysz się w łatwe w obsłudze narzędzie, które zagwarantuje wywiązanie się z wszystkich obowiązków nałożonych RODO i znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych.
 
 

Będziesz mógł zarządzać bazami danych osobowych – system identyfikuje zasoby i procesy przetwarzania danych osobowych, odnotowuje zakresy zgód, czas ich retencji, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prośby o usunięcie danych.
 

Automatycznie wypełnisz całą dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą w działach HR, księgowości, marketingu i sprzedaży, IT: rejestry przetwarzania danych osobowych, upoważnienia, klauzule informacyjne, klauzule zgody, umowy powierzenia, polityki prywatności.

Będziesz miał zapewnioną ciągłą kontrolę nad bezpieczeństwem danych osobowych – z programem przygotujesz listy zagrożeń, przeprowadzisz analizę ryzyka i zminimalizujesz jego skutki dzięki automatycznemu systemowi monitorowania i powiadomień.

Wywiążesz się z obowiązku okresowych szkoleń pracowników z ochrony danych osobowych – program udostępnia szkolenia online, które przygotują pracowników do wypełniania zadań nałożonych przez RODO i ustawę o ochronie danych osobowych.
 

Nie narazisz się na poważne kary finansowe z powodu niedopełnienia obowiązków – aplikacja wyposażona jest w system przypominania o upływających terminach wykonania zadań określonych w analizie ryzyka czy usunięcia danych osobowych z bazy, gdy minie okres retencji.

Jak działa nasz program?

Krok 1

Identyfikacja zasobów danych osobowych i procesów ich przetwarzania

Aplikacja jest wyposażona w system podświetlanych podpowiedzi, który umożliwi prawidłowe zdefiniowanie wszystkich posiadanych zasobów danych osobowych i procesów ich przetwarzania.

Krok 2

Przyporządkowanie odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie wprowadzonych informacji program wyświetla interaktywną grafikę, która wskazuje, jakie czynności przetwarzania są wykonywane w danym dziale oraz zakres odpowiedzialności pracowników.

Krok 3

Nadawanie uprawnień

Program udostępnia pracownikom cykliczne szkolenia online, a po ich odbyciu przeprowadza testy z pozyskanej wiedzy i na ich podstawie generuje odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia.

Krok 4

Zarządzanie bazami danych marketingowych

Aplikacja daje możliwość odnotowania daty pozyskania zgody, celów i zakresu przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania w poszczególnych celach, usunięcia danych na prośbę klienta. Program automatycznie sporządza klauzule informacyjne, klauzule zgody, umowy powierzenia.

Krok 5

Analiza ryzyka

Program przygotowuje kwestionariusze dla pracowników i kierowników działów, a ich odpowiedzi automatycznie generuje do raportów. Na ich podstawie aplikacja sporządza listy potencjalnych zagrożeń, szacuje ryzyko ich wystąpienia, proponuje adekwatne zabezpieczenia.

Krok 6

Automatyczne generowanie rejestrów

Oprogramowanie na podstawie wprowadzonych wcześniej informacji automatycznie generuje rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii przetwarzania danych.

Autor:

Autorem programu SmartRODO jest mec. Tomasz Grzybowski:

radca prawny, partner w kancelarii Konieczny, Grzybowski, Polak. Brał udział w pracach konsultacyjnych nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych, a na poziomie unijnym – w konsultacjach branżowych nowego rozporządzenia ePrivacy. Obecnie współtworzy „Kodeksy dobrych praktyk” w rozumieniu art. 40 RODO dla rynku reklamy. Z Grupą Roboczą ds. Art. 29 konsultuje również polską perspektywę stosowania nowych regulacji RODO.

Kto powinien wyposażyć się w Smart RODO:

wszyscy przedsiębiorcy, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe, bez względu na ich wielkość i obroty oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności

wszystkie firmy oraz organizacje non profit, które zatrudniają pracowników, nawet jeśli nie prowadzą działalności zarobkowej

publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady rehabilitacji leczniczej

instytucje kultury, np. biblioteki, muzea, filharmonie, ośrodki kultury, teatry

wszystkie urzędy administracji publicznej

państwowe i prywatne jednostki oświatowe, np. uczelnie, uniwersytety, szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze

Funkcjonalności programu

Moduł: Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych

Moduł pozwala zdefiniować posiadane zasoby danych osobowych i procesy przetwarzania danych osobowych. Prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania (kto, do jakich danych ma dostęp oraz w jakim zakresie może je przetwarzać) oraz generuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. System przyjmuje wnioski o poszerzenie lub zawężenie upoważnień. Generuje dokumentację pracowniczą: klauzule informacyjne i klauzule zgód dla pracowników, oświadczenia pracodawcy.

Moduł: Zarządzanie bazą marketingową

System umożliwia zarządzanie bazą marketingową (odnotowuje pozyskanie zgody, zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach, daje możliwość zmiany danych, usunięcia danych). Moduł generuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Moduł: Analiza ryzyka

Aplikacja zawiera kwestionariusze dla pracowników i kierowników działów dotyczące przetwarzania danych osobowych i zastosowanych zabezpieczeń. Na podstawie udzielonych wypowiedzi sporządza listy zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych i listy istniejących oraz planowanych zabezpieczeń. Określa podatności zasobów na poszczególne zagrożenia, potencjalne incydenty, szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka metodą jakościową i ilościową.

Moduł: Zarządzanie ryzykiem

Program pozwala na monitorowanie ryzyka: tworzy raporty okresowe z przeglądu ryzyk i oceny ryzyka. Proponuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednio do wyników przeprowadzonej analizy ryzyka. Moduł zawiera ponadto system zgłaszania incydentów lub innych wniosków do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych oraz system zawiadomień osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu.

Moduł: Rejestry przetwarzania danych osobowych

Moduł na podstawie wcześniej wprowadzonych danych generuje rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych.

Moduł: Współpraca z PUODO

Panel informacyjny do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest wyposażony w system rejestrowania naruszeń i zgłaszania ich prezesowi UODO. Moduł daje możliwość powiadomień o zmianie danych kontaktowych obecnego IOD, odwołaniu dotychczasowego IOD, odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego IOD, zmianie danych administratora.

Moduł: Terminarz

Aplikacja jest wyposażona w system powiadomień o zbliżających się terminach wykonania zadań określonych w analizie ryzyka, obowiązku usunięcia danych osobowych z bazy, gdy minie okres retencji, odbycia okresowego szkolenia pracowników.

Moduł: Archiwum

Moduł pozwala na przechowywanie w chmurze dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz jej udostępnianie w wypadku kontroli.

Moduł Autoryzacja

Moduł zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do dokumentacji i utratą danych w wyniku zastosowania systemu autoryzacji, dostępu do danych przez protokół https i szyfrowanego połączenia, nadawanie poszczególnym użytkownikom zróżnicowanych uprawnień.

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o.,
ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych . Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

* pola wymagane

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:


Małgorzata Kilińska

malgorzata.kilinska@forum-media.pl

tel. 61 66 55 709

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł