Czym jest Karta Nauczyciela? Jest to Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, która od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Stanowi ona najważniejszy akt prawny, który reguluje wszystkie sprawy nauczycieli. Poszczególne zapisy znajdujące się w karcie mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie nauczycieli w systemie edukacyjnym, dlatego należy zwracać uwagę na zmiany, które w niej zachodzą. Przekonaj się, kogo dotyczy ta ustawa,jakie prawa i obowiązki zawiera Karta Nauczyciela i czy istnieje karta nauczyciela do Multikina czy innych miejsc. Z tekstu dowiesz się również, kiedy wchodzi nowa Karta Nauczyciela.

Kto to podlega Karcie Nauczyciela? Gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela?

Ustawie tej podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni. Muszą być to jednak pracownicy zatrudnieni w następujących placówkach:

  • publicznych przedszkolach
  • publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych
  • publicznych szkołach artystycznych
  • placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli,
  • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
  • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych

Warto też zwrócić uwagę na to, kto nie podlega Karcie Nauczyciela bądź podlega jej w ograniczonym zakresie. Mowa tu o pracownikach pracujących w szkolnictwie niepublicznym. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że Karta Nauczyciela stosowana jest różnie w stosunku do różnych nauczycieli. Wszystko zależy od podstaw zatrudnienia, które zostaje nawiązane z dyrektorem szkoły.

Karta Nauczyciela – jakie przywileje się z nią wiążą?

Tam, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela każdy nauczyciel musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to także nauczycieli pracujących w publicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ponadto każdy, kto podlega Karcie Nauczyciela nie będzie świadczyć usług na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach prowadzonej działalności cywilnoprawnej.

Co więcej, każdy kto podlega Karcie Nauczyciela powinien zapoznać się z zasadami zwalniania nauczycieli, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Od tego czasu nauczyciele długotrwale niezdolni do pracy z powodu choroby, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, będą mogli być zwolnieni, gdy okres niezdolności do pracy przekroczy 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – wówczas rozwiązanie może nastąpić dopiero po przekroczeniu 270 dni. Jeśli nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub przydzielony zostanie mu urlop dla poratowania zdrowia, czas ten może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy.

Za sprawą ustawy nauczyciele otrzymują gwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Mają też zapewnione dodatki za wysługę lat, co oznacza, że mogą liczyć na dodatek funkcyjny, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe, a także godziny doraźnych zastępstw. Tam, gdzie obowiązuje Karta Nauczyciela, nauczyciele otrzymają też nagrody jubileuszowe, dodatki specjalistyczne oraz awans zawodowy i podwyżkę związaną z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Mogą również liczyć na świadczenia pracownicze, socjalne, urlop dla poratowania zdrowia, fundusz na kształcenie oraz doskonalenie zawodowe i urlop wypoczynkowy. O potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz medycyny pracy, po wcześniejszym skierowaniu na badania lekarskie wydanym przez dyrektora szkoły.

Pensum nauczycieli

Co więcej od 1 września 2018 roku organy prowadzące placówki oświatowe nie mogą ustalać pensum nauczycieli. Według znowelizowanej Karty Nauczyciela:

  • maksymalnie 22 godziny w tygodniu w pracy spędzą pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni oraz doradcy zawodowi (oprócz nauczycieli

zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych)

  • 20 godzin tygodniowo w pracy spędzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Karta Nauczyciela – prawa i obowiązki w niej zawarte

Jeśli chodzi o prawa i obowiązki, Karta Nauczyciela informuje, że nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego realizowania działań związanych z powierzanym mu stanowiskiem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Nauczyciel powinien również wspierać każdego ucznia w rozwoju, ale i dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego, czyli doskonalić się zawodowo wraz z potrzebami szkoły. Obowiązkiem nauczyciela jest też kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Powinni oni też dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Na co nie wpływa ustawa?

Istnieją też kwestie, na które nie wpływa Karta Nauczycielazniżki, czy inne rabaty związane z wykonywaniem tego zawodu nie występują. Nauczyciel może zadbać o swoje tańsze przejazdy jedynie wyrabiając na własną rękę legitymację nauczycielską. Uprawnia ona do 33% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, a także do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Co więcej, choć zdarza się wielu osób je myli, Ustawa Karta Nauczyciela, nie jest tym samym, co Karta Nauczyciela do Multikina. Niezasadne są również pytania, o to jak wyrobić kartę nauczyciela, ponieważ możliwe jest jedynie uzyskanie legitymacji nauczycielskiej. W takim wypadku wątpliwości dotyczące tego, jak wyrobić kartę nauczyciela należy kierować do specjalnych klubów.

Nowelizacja ustawy

Czy zastanawiasz się kiedy wchodzi nowa Karta Nauczyciela lub kiedy nastąpi zmiana Karty Nauczyciela? Otóż nowelizacja Ustawy przewiduje, że od 1 września 2019 roku nauczyciele otrzymają 1000 zł za każdy rok stażu na kontraktowego, dodatek za wyróżniającą pracę w czasie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz 5% podwyżki. Co więcej, kiedy zmiana Karty Nauczyciela wejdzie w życie stażyści mają otrzymywać 1000 zł za każdy rok stażu. Warto też zastanowić się co zKartą Nauczyciela w przyszłości, ponieważ wiąże się z nią wiele kontrowersji. Krytykowana jest ona ze względu na demotywujący i kosztowny dla Skarbu Państwa system wynagrodzeń, przywileje oraz obszerną definicję zawodu nauczyciela, która obejmuje również bibliotekarzy i logopedów. Należy jednak pamiętać, czym jest Karta Nauczyciela, dla osób, których bezpośrednio dotyczy. Stanowi ona pewne zabezpieczenie praw i daje pedagogom poczucie bezpieczeństwa. Ich choć nie jest to karta nauczyciela, z którą obowiązują zniżki, to ustawa ta ma dla zainteresowanych ogromne znaczenie, a to, co z Kartą Nauczyciela zmieni się w tym roku jest bardzo istotne.

Zostaw komentarz